اتفاقات مهم و مثبت در افزایش جمعیت / افزایش تعداد وام های ازدواج