شهرخبر

تشریح علمکرد یکساله دولت در سفرهای استانی

تشریح علمکرد یکساله دولت در سفرهای استانی

در این فیلم، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور علمکرد یکساله دولت سیزدهم در سفرهای استانی را تشریح کرد.