برنامه پزشک خانواده از نیمه دوم سال در سراسر کشور اجرا می‌شود