طعنه سنگین ابطحی به وزیر ارشاد / پوست خربزه بدی زیر پاتان گذاشتند