نشانه‌های مثبتی برای حفظ برجام حتی با روی کار آمدن جمهوری‌خواهان دیده می‌شود