شهرخبر

اعاده به وضع سابق بیش از 15 هکتار از اراضی کشاورزی بخش چهار دانگه

53 قطعه زمین کشاورزی به میزان بیش از 15هکتار از اراضی کشاورزی با حضور رئیس حوزه قضایی بخش کیاسر اعاده به وضع سابق شد.با پیگیری رئیس حوزه قضایی بخش کیاسر در اجرای تبصره 2 ماده 10قانونی حفظ اراضی زراعی و باغی با حضور نماینده جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی ...

اعاده به وضع سابق بیش از 15 هکتار از اراضی کشاورزی بخش چهار دانگه

خبرگزاری تسنیم