شهرخبر
سبک زندگی

تست | تست هوش

۳ تفاوت بین این گربه ملوس ها هست. پیدا کنید! + جواب

۳ تفاوت بین این گربه ملوس ها هست؟ برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید .

۳ تفاوت بین این گربه ملوس ها هست. پیدا کنید! + جواب

تست هوش

۳ تفاوت بین این گربه ملوس ها هست؟ برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمیتوانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر تست هوش نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شما قرار دارد. تنها کافی است تفاوت بین اینگربه ملوس ها را پیدا کنید؟

با دقت به تصویر نگاه کنید:

 

134384-263652

 

پاسخ انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

19767003

منبع: سایت طلا