شهرخبر

حمله تند مسئول دفتر سعید جلیلی به رئیسی و باقری کنی بابت احیای برجام

حمله تند مسئول دفتر سعید جلیلی به رئیسی و باقری کنی بابت احیای برجام

عباس رنجبر نوشت : آقایان رئیسی و باقری مسئولیت مستقیم تبعات این تصمیم برعهده‌ی شماست.

عباس رنجبر، مسئول دفتر سعید جلیلی در توئیتی نوشت :

احیای روح برجام و تز رسواشده‌ی حل معیشت ازطریق سازش در اذهان مردم؛ شرطی کردن اقتصاد و اعمال خود تحریمی علیه نهادهای داخلی؛ اعطای مجدد اهرم فشار مکانیسم ماشه و نظارت های استثنایی به آمریکا و جاسوسان اسرائیل؛ و...

آقایان رئیسی و باقری مسئولیت مستقیم تبعات این تصمیم برعهده‌ی شماست.

حمله تند مسئول دفتر سعید جلیلی به رئیسی و باقری کنی بابت احیای برجام

۲۱۲۲۰