در بازار اولیه اوراق بدهی دولت هدف اصلی تامین کسری بودجه از مسیری غیر تورمی است. بانک ها و بورسی ها در این معاملات بسته به نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق عرضه شده در این بازار مشارکت کرده و هر چه معاملات بیشتری را صورت دهند درآمد دولت نیز در این بازار بیشتر خواهد بود. 

به طور کلی کارشناسان سه مسیر را برای در امدزایی دولت مطرح می کنند. رشد درآمدهای نفتی، افزایش مالیات و فروش اوراق بدهی دولتی. این عده معتقدند یکی از غیر تورمی ترین راه های درآمدی دولت معاملات بازار اولیه اوراق بدهی است. در غیر این صورت دولت مجبور به برداشت از تنخواه بانک مرکزی بوده که با رشد پایه پولی وضعیت تورمی را رشد بیشتری خواهد داد.

به گزارش اقتصادنیوز، روند معاملات اوراق بدهی دولتی در مرحله سیزدهم سال 1401 روندی صعودی پیدا کرد. طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در این هفته در حدود 3 هزار و 630 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که در سال جاری بی سابقه بوده است.

رکورد زنی حجم خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

به طور کلی در بازار اولیه اوراق بدهی ، دولت در مسیر درآمدزایی خود می تواند اوراق به مشتریان فروخته و در نهایت از این جهت بتواند کسری بودجه را تامین کند.

در همین راستا در هفته منتهی به 25 مرداد ماه دولت سیزدهمین مرحله از بازار اولیه را برگزار کرده و در این معاملات در حدود 3 هزار و 630 میلیارد تومان اوراق به مشتریان فروخته شد.

بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری بوده است.

از این میزان هزار و 24 میلیارد تومان را بانکی ها خریداری کرده و مابقی نیز در بازار سرمایه فروخته شده است.

رشد نرخ سود در اوراق مجذوب بانکی ها

به طور کلی در بازار اولیه دو دسته اوراق عرضه می شود که به دو دسته نرخ سودهای 22 درصدی با تاریخ سررسید بلندمدت و نرخ سود پایین تر با تاریخ سررسید کوتاه مدت طبقه بندی می شود. 

معاملات اوراق بدهی در هفته اخیر نشان داد در این مقطع نرخ سود اراد 109 با سررسید کوتاه مدت از 21.5 درصد 0.09 واحد درصد افزایش پیدا کرده و به 21.59 درصد رسیده که سطح بالایی به شمار می آید.

به عبارت دیگر دولت برای ترغیب نهادهای مالی به این بازار به جای کاهش بیشتر تاریخ سررسید ، نرخ سود را بالاتر برده و تاحدی نیز موفق بوده است.

درنهایت هم با احتساب مرحله سیزدهم حراج، در معاملات امسال در حدود 30 هزار و 207 میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد.

اوراق بدهی دولتی