فروتن: پیگیر امنیت شغلی و بیمه عکاسان مطبوعاتی هستیم