انتشار رقم قرارداد پرسپولیسی‌ها و ابهام در چند بخش