اما پرسش اینجاست که چه چیزی جای غول کرونا را گرفته و به اصلی‌ترین نگرانی مردم در دنیای امروز بدل شده‌است؟