شهرخبر

یک ساختمان در تبریز که در مجاورت محل گودبرداری بود به علت عدم اجرای سازه نگهبان یکباره ریزش کرد.

ریزش ساختمان گودبرداری