کنعانی: بخشی از انتظارات ما در مذاکرات وین تأمین شد/ زمینه برای توافق وجود دارد