وقتی استاندار ، تلفن نماینده را جواب نمی‌دهد ، تعامل معنایی ندارد