امیرحسین امین‌آزاد معقتد است: با این ترکیب، سیاست های دولت دقیقا در برد اصلی سیاستگذاری بانک مرکزی می‌نشیند.