مشابه این وضعیت را در زمان توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ داشته‌ایم. اما آیا مدیریت تنش‌های جهانی در حال حاضر، شباهتی به آن زمان دارد؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.