امام جمعه و استاندار کرمان از حضور رئیس جمهور قدردانی کردند