وقتی خواننده گروه پینک فلوید بایدن را جنایتکار جنگی خواند/ راجر واترز: چین تایوان را محاصره نکرده، تایوان بخشی از چین است