ویدئو| نجات توله خرس از حالت توهمِ ناشی از زیاده‌روی یک نوع عسل