راهپیمایی حمایت از قانون در عراق در بصره و نینوا نیز برگزار می‌شود