استاندار همدان: قوانین باید تسهیل گر فرآیند تولید و کسب و کار باشد