غرق شدن 5 عضو یک خانواده در استخر کشاورزی

به گزارش رکنا،رئیس ایستگاه آتش نشانی تایباد گفت :  امروز سه نوجوان و دو مرد میانسال در استخر کشاورزی واقع در محور تایباد به خواف شهرستان تایباد غرق شدند.

 ابتدا یک نوجوان دوازده ساله در این استخر گرفتار و در حال غرق شدن بود که چهار نفر از بستگان وی به ترتیب برای کمک به او وارد استخر شدند.

 با توجه به شکل و وضعیت استخر کشاورزی و عدم آشنایی افراد با فن شنا، هر پنج نفر در آب گرفتار و غرق شدند.

این افراد سه برادر در سنین نوجوانی، پدر این نوجوانان و یکی از اقوام نزدیک آنها بودند.