محمد حسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است، نباید بانک مرکزی تنها دفتری برای دولت ها باشد. از سویی دیگر باید کاهش تورم در دستور کار و اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد؛، مسئله ای که فعلا چنین نیست.