استاندار تهران:‌ امربه معروف و نهی از منکر را از خود دستگاه‌ها آغاز می کنیم