بازدیده سرزده استاندار مازندران از استادیوم وطنی قائمشهر + فیلم