شهرخبر

پنجره مهر؛

دور زدن مالیات توسط برخی پزشکان!

دور زدن مالیات توسط برخی پزشکان!

برخی مطب‌ها به خصوص دندان پزشکی‌ها، از بیماران خود می‌خواهند به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه خدمت را کارت به کارت کنند.