استاندار همدان: موانع چهار واحد تولیدی و صنعتی استان رفع شد