شهرخبر

آمریکا برای برجام پلن‌ بی ‌ندارد/ هر دو طرف تا حدود زیادی برجام را به بن‌بست رسانده‌اند/ ایران با حفظ منافع ملی خودش می‌تواند با روسیه کار کند/ عالم دیپلماسی لزوما نباید عالم برد-باخت باشد

آمریکا برای برجام پلن‌ بی ‌ندارد/ هر دو طرف تا حدود زیادی برجام را به بن‌بست رسانده‌اند/ ایران با حفظ منافع ملی خودش می‌تواند با روسیه کار کند/ عالم دیپلماسی لزوما نباید عالم برد-باخت باشد

آمریکا برای برجام پلن‌ بی ‌ندارد/ هر دو طرف تا حدود زیادی برجام را به بن‌بست رسانده‌اند/ ایران با حفظ منافع ملی خودش می‌تواند با روسیه کار کند/ عالم دیپلماسی لزوما نباید عالم برد-باخت باشد

اعتماد آنلاین