اگر چه جایگاه تولید ناخالص داخلی ایران در بین کشورهای جهان چندان هم نامطلوب نیست،

اما روند رشد تشکیل سرمایه آینده به مراتب نامطلوب‌تر و بدتری را برای تولید و درآمد ما ایرانیان پیش‌بینی می‌کند‌.

تشکیل سرمایه چیست و چه فرقی با سرمایه‌گذاری دارد؟  

روند تشکیل سرمایه در ایران بنا به آمار بانک مرکزی ایران چگونه بوده است؟

پاسخ‌ها در این ویدئو.