اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن ورودی، خروجی را قضاوت کرد؟ در عین حال، یکی از عوامل مهم میزان مداخله ارزی است. در این گزارش، عملکرد بیشترین و کمترین مداخله کننده‌ ارزی را در کنار میزان رشد میانگین قیمت دلار مقایسه کردیم. پرسش دیگر اینکه، آیا عملکرد رییس کلی که به ارز بیشتری دسترسی داشته و در خرج آن هم دست و دلبازتر بوده را می‌توان با رییسی که به حجم کمتری از منابع دسترسی و سعی در حفظ منابع ارزی کشور داشته، مقایسه کرد؟ محمد جندقی از اکوایران گزارش می‌دهد.