این سوال، در تورم‌های بالا همیشه مطرح است و افراد، تورم جیب خودشان را متفاوت با تورم اعلامی می‌دانند ولی هیچ‌وقت هم باعث نشده است که برای سنجش تورم، از معیارهای دیگری استفاده شود.در این ویدئو بررسی می‌کنیم که چرا این نرخ تورم با آنچه شهروندان درک می‌کنند، متفاوت است.