مقام ارشد وزارت خارجه: پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات وین حاصل شده است