ادعای مقام اتحادیه اروپا درباره زمان اتمام مذاکرات وین