خبر مهم دیپلمات اتحادیه اروپا درباره نتیجه مذاکرات وین