اعضای کمیسیون صنایع مجلس به دنبال این هستند تا خودرو را به بورس کالا ببرند این در حالیست که این مساله چندان به مذاق وزارت صمت خوش نمی آید و مدیران ارشد صمت به دنبال این هستند تا همچنان دست بالا را در تولید و عرضه خودرو داشته باشند.

این دو دیدگاه مختلف سبب شده تا عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی محل اختلاف   شود.