پیام وزیر ارشاد همزمان با روز خبرنگار و حضورش در جمع عزاداران روز عاشورا