کاهش رشد مانده تسهیلات بانک‌ها نشانه مثبتی از کنترل رشد نقدینگی است