وضعیت مالی شرکت های خودروساز چندان چنگی به دل می زند و مدیران خودروساز برای تامین منابع مالی مورد نیاز با چالش های متعددی روبرو هستند در این شرایط سازمان امور مالیاتی به خودروسازان دستور داده تا به ازای فروش هر دستگاه خودرو مالیات بر نقل و انتقال پرداخت کنند. میزان مالیات هر دستگاه یک درصد قیمت فروش است. این مالیات شامل تولیدات داخلی و مونتاژ می شود.