ظاهرشدن سیاه چاله بزرگ در شیلی +تصاویر

ظاهرشدن یک سیاه چاله بزرگ عمیق در بیابان های شیلی موجب حیرت مقامات محلی شده است.

 ظاهرشدن سیاه چاله بزرگ در شیلی +تصاویر

 ظاهرشدن سیاه چاله بزرگ در شیلی +تصاویر