شهرخبر

اگر معیارتقوا در جامعه عوض شد معلوم است خون حسین ابن علی ها ریخته می شود

اگر معیارتقوا در جامعه عوض شد معلوم است خون حسین ابن علی ها ریخته می شود

اگر معیارتقوا در جامعه عوض شد معلوم است خون حسین ابن علی ها ریخته می شود

خبرگزاری برنا