فحاشی و دعوای بازیگر مشهوری با پسر و دختر جوان در خیابان / فیلم