روایت بازیگر سرشناس قبل از انقلاب از کارگری در آمریکا