این استاد دانشگاه تاکید کرد احتمالا تا اوایل ماه سپتامبر ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و آژانس به نتایجی دست خواهند یافت.