آن طور که اعضای کمیسیون مجلس گفته اند مکانیزمی را برای این منظور تعیین کرده اند.