نبردی که از نگاه تحلیل گران سیاسی می تواند سرنوشت جنگ را عوض کند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


مهمترین نبرد از زمان دفاع از کیف؛ بادبانهای روسی پایین کشیده می شود؟