جریان از این قرار بود که کشاورزان نتوانستند وام های خود را بازپرداخت کنند و با ضعیف شدن کشاورزی در روستاها تنها گزینه پیش روی آنان مهاجرت به شهرها بود.

این بخشی از صحبت های اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی است که حالا از طرح جدید تامین مالی زنجیره تولید می گوید. 

ابوالحسنی معتقد است با این روش یک هم افزایی اتفاق می افتد که بار کمتری برای بانک ها دارد.