به این معنی که به جای بلندمرتبه سازی، کمبود مسکن باید با ساخت واحدهای جدید در عرض جبران شود.

اما چقدر  گسترش تهران و کلانشهرها از افق امکانپذیر است؟ آیا امکان توسعه عمودی در  هیچ منطقه جغرافیایی از کشور توصیه نمی‌شود؟ پیچیدن نسخه واحد برای تمام کشور قابل اجرا است؟