این درخواست دوباره در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.