ابهام بزرگ درباره وضعیت هافبک دفاعی سرخ ها/ خرید پرحاشیه پرسپولیس در چه مسیری گام برمی دارد؟